Alg leveringsvoorwaarden  

Winkelwagen

Alg leveringsvoorwaarden


Algemene voorwaarden van Lekker Zuiders, gevestigd te Lokerse Baan 92B - 9111 Belsele.
Versie geldig vanaf 3 mei 2010.

1.Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lekker Zuiders. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lekker Zuiders.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lekker Zuiders behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lekker Zuiders erkend.
1.4 Lekker Zuiders garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lekker Zuiders bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren na ontvangst betaling. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Lekker Zuiders zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lekker Zuiders geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief btw.

4.Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lekker Zuiders, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lekker Zuiders. Lekker Zuiders houdt zich aan de wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Lekker Zuiders respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.Garantie
5.1 Lekker Zuiders garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid.
5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lekker Zuiders) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lekker Zuiders. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan Lekker Zuiders schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.3 Indien klachten van de afnemer door Lekker Zuiders gegrond worden bevonden, zal Lekker Zuiders naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lekker Zuiders en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Lekker Zuiders voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Lekker Zuiders zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Lekker Zuiders slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van Lekker Zuiders gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 Lekker Zuiders kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Lekker Zuiders en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Lekker Zuiders op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Lekker Zuiders behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

8.Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen enz...; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etikettten, enz... op de internetsite van Lekker Zuiders gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.Overmacht
9.1 Lekker Zuiders is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lekker Zuiders gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Lekker Zuiders behoudt zich in het geval van overmacht het recht van haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lekker Zuiders gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lekker Zuiders en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 
Sint - Niklaas kennis.

11.Betalingen
11.1 De goederen zijn contant betaalbaar bij afhaling, met paypal of door een voorafbetaalde overschrijving.