top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Lekker Zuiders

Vestigingseenheid 

Lokerse Baan 92B, 9111 Belsele

info@lekkerzuiders.be
03/722.02.36

Ondernemer

Ken Migneaux 

Maatschappelijke zetel

Grote Baan  284, 9250  Waasmunster

Ondernemingsnummer 

BE0508.976.717]

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSCHOP

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Lekker Zuiders, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Waasmunster, BTW BE0508.976.717, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

De website lekkerszuiders.be bevat tevens informatie over de Traiteurwinkel Lekker Zuiders.  Aankopen in de winkel van Lekker Zuiders te Belsele (Sint NIklaas) vallen niet onder deze voorwaarden.  Voor alle duidelijk ook niet de producten of het vers aanbod wat via de website gereserveerd kan worden.   We maken duidelijk onderscheid tussen Reservering van goederen die in de fysieke winkel worden gekocht en Bestellingen die online via de webwinkel worden gekocht.

De chef is vrij om de recepturen en ingrediënten aan te passen afhankelijk van de voorradigheid van verse producten. Bij afhaling wordt dit steeds gecommuniceerd. Bij akkoord van de klant volgt de volledige betaling.

 

Eventuele klachten/opmerkingen bij de voedselkwaliteit moeten binnen de 24 uren worden overgemaakt. Dit via mail/sms op info@ilfascino.be of 0473/702,169. Deze korte termijn is noodzakelijk om te kunnen waken over de veiligheid in de voedselketen.

Om eventueel recht te hebben op een gedeeltelijke of gehele compensatie moet de klacht binnen de 7 dagen na afhaling aangetekend worden opgestuurd naar Il Fascino, Hondsbossen 9, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Klachten aangaande verlies van voedselkwaliteit na bevriezing door de klant worden onder geen enkele voorwaarde geaccepteerd.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze webwinkel (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lekker Zuiders moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lekker Zuiders aanvaard zijn.

Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden bevestigd de gebruiker tenminste de leeftijd van 16 jaar (18 jaar bij verkoop sterke drank) te hebben bereikt, of in elk geval de goederen aan te kopen onder toezicht en met medeweten van een volwassen ouder of voogd.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lekker Zuiders niet. Lekker Zuiders is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lekker Zuiders is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. samenstelling, varianten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Lekker Zuiders.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lekker Zuiders. Lekker Zuiders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmiddelen:

  • via kredietkaart

  • via bancontact

  • via overschrijving op rekeningnummer BE98.7370.3807.7593

Lekker Zuiders is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Voor de verkoop van sterke drank geldt een minimumleeftijdsvereiste van 18 jaar.

Voor de verkoop van alcohol geldt een minimumleeftijdsvereiste van 16 jaar.

Betaalmiddel geldt als controlemiddel.  Bij vermoeden van misbruik zal Lekkers Zuiders bijkomende leeftijdscontroles vragen.  De koper dient uitdrukkelijk in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden en te bevestigen tenminste 16, respectievelijk 18 jaar oud te zijn.

 

Lekker Zuiders zal systematisch de bestelling weigeren van alcoholische dranken, wanneer er een vermoeden bestaat van misbruik.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. 

 

De goederen worden geleverd door Bpost, hierna  “Vervoerder”

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen max 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Lekker Zuiders.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lekker Zuiders was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lekker Zuiders.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lekker Zuiders te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lekker Zuiders.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag  van de sluiting van de overeenkomst

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lekker Zuiders via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lekker Zuiders heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lekker Zuiders, Lokerse Baan 92B, 9111 Belsele . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lekker Zuiders zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de staat van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lekker Zuiders alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lekker Zuiders op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Lekker Zuiders wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lekker Zuiders geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Lekker Zuiders betaalt de Klant terug op een Belgische Sepa rekening die de klant aangeeft bij het indienen van het herroepingsformulier , tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  Uitzondering hierop is een terugbetaling via Kredietkaart, wanneer de klant geen SEPA rekeningnummer heeft opgegeven.  Mogelijks rekent de betalingsprovider in zulk geval kosten aan.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Producten die op maat werden samengesteld en die dus duidelijk specifiek voor hem bestemd zijn;

  • Verse producten;

  • Producten die zijn geopend (geopende vershoudverpakking, bokalen, flessen, blikken)

  • Producten die niet meer in de originele staat van levering en verpakking verkeren;

  • Bij afhaling (en betaling) in de winkel (je kan ter plaatse controleren);

  • Goederen die niet via de webwinkel van Lekker Zuiders zijn gekocht, maar ter plaatse aangekocht werden in de traiteurwinkel.  Hier vallen ook de goederen onder die via onze website gereserveerd werden voor afhaling in de winkel.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Lekker Zuiders en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Lekker Zuiders.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lekker Zuiders zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadiging of tekortkomingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, , het niet naleven van de gebruiksinstructies of recept, vermengde producten, , of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Gebreken die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, of waarvan de houdbaarheidsdatum inmiddels is verstreken worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Vragen en klachten


Lekker Zuiders is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 722 02 36, via e-mail op info@lekkerzuiders.be of per post op het volgende adres Lokerse Baan 92B, 9111 Belsele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Verval van bestelling bij niet betaling


Indien u kiest voor overschrijving op onze bankrekening in plaats van een online betaling, dienen wij binnen de 5 dagen na uw bestelling het geld op onze rekening te ontvangen.  Zoniet beschouwen we uw bestelling als vervallen.  De instructies voor betaling delen we mee in de bestelvestiging die automatisch wordt verstuurd. 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lekker Zuiders om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lekker Zuiders. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Wanneer wij belangrijke wijzigingen maken in onze voorwaarden zullen we dat melden op de homepagina van onze website. 

Laatste wijziging dateert van 2 Februari 2021.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Sint Niklaas (gerechtelijk kanton Sint NIklaas 2) zijn bevoegd.

Formulier Herroeping

Download hier het formulier.  Of kopieer de inhoud in een e-mail bericht en verstuur het bericht naar info@lekkerzuiders.be

bottom of page